Home
Kom in ACTIE!: STOP DEPORTATIES!

Onderstaande lijst kan je helpen met het vinden van informatie en actieve groepen.

Laatste update: 12 juni 2012

Je kunt ook inspiratie opdoen n.a.v. eerder door andere mensen gevoerde akties.

Klik HIER voor verslagen.


Actie, organisatie, informatie

- NO BORDER NETWORK
Netwerk voor iedereen die zich bezighoudt met de strijd tegen de Europese en kapitalistische migratiepolitiek.
- Bam Besmet Bedrijf
Campagne website tegen BAM, bouwer van het nieuwe uitzetcentrum op Schiphol.
- Stop JCSchiphol!
Campagne website tegen de bouw van de nieuwe uitzetbajes op Schiphol.
- De Zaanse Schande
Website van de Zaanse Anarchistische Groep tegen de bajesboten in Zaandam.
- Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht (AAGU)
De Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht (AAGU) vindt dat mensen zonder verblijfsvergunning niet opgesloten moeten worden. Vluchtelingen en migranten vluchten niet vrijwillig. Ze zijn hun land ontvlucht vanwege oorlog, hongersnood of het gebrek aan vrijheid.
- Stop DC16!
Campagne website tegen de bouw van nieuwe detentiecentrum Rotterdam Airport.
- All Included
All included is een nieuw initiatief dat strijdt voor vrijheid van mobiliteit en recht op verblijf voor migranten. In een tijd waarin globalisering een feit is moet migratie erkend worden als een deel van een package deal. All included dus. Dit betekent: geen illegaliteit, geen vreemdelingendetentie en geen gedwongen uitzettingen.
- Vrijheid van Beweging
Deze webpagina functioneert als startpagina voor enkele websites die gemeen hebben informatie te verschaffen over en te protesteren tegen migratiebeperking. Vóór vrijheid van beweging en open grenzen. Tegen gevangenissen en detentiecentra.
- Getting the voice out
Activisten protesteren tegen opsluitingsbeleid van Belgische regering en doorbreken isolement van ‘gedetineerden’.
- Calais Migrant Solidarity
We are a group of people from different countries who met at the No Borders camp in Calais in June 2009. We got involved with various groups of migrants in Calais trying to cross the channel, taking food to some of the ‘jungles’, giving information about the UK, doing basic medic work and generally talking. We want to continue these links and continue providing direct aid and show our solidarity with people who are denied the basics of life – decent food, shelter, freedom of movement. We believe people should be as free to travel as the lorries that make Europe rich. We have been trying to monitor the police, and when possible prevent them attacking migrants and the camps.
- Olie op het vuur
Nieuws en teksten aangaande de anarchie.
- Blijven dromen
Blijven Dromen is an anarchist, autonomist and situationist inspired blog that aims to contribute to the collective discussion on theory and practice within the Dutch anarchist and left radical currents.
- Anarchistische Groep Amsterdam (AGA)
De AGA is een groep mensen die samenwerken voor het creëren van oplossingen en alternatieven voor de problemen die zij tegenkomen op het werk, op school of ergens anders in de maatschappij. Uitgangspunt hierbij is het anarchisme. De AGA strijdt voor zelfbestuur en een wereld zonder uitbuiting of onderdrukking waarin geproduceerd wordt naar behoefte en niet voor winst.
- Zaanse Anarchistische Groep
De ZAG is gevormd om een bredere bekendheid te geven aan het anarchisme in de Zaanstreek.
- Anarchistische Groep Nijmegen
Anarchistische Groep Nijmegen (AGN) is een groep mensen die samen zijn gekomen om de anarchistische/libertair-socialistische theorie te bestuderen en bediscussiëren. Dit om van die theorie te leren, gevoelens te kunnen plaatsen en om te kijken naar hoe deze theorie toegepast kan worden op de eigen manier van handelen.
- Anarchistisch Kollektief Utrecht
Het Anarchistisch Kollektief Utrecht (afgekort als AK-Utrecht) is een groep anarchisten uit Utrecht en omgeving. Het kollektief werd op 28 maart 2010 opgericht en stelde zich ten doel om het anarchistisch gedachten goed in Utrecht en daar buiten verder te verspreiden door middel van (directe) actie, propaganda en educatie.
- Vluchtelingen op Straat
The group "Refugees on the street" was formed in Utrecht in june 2011. Our aim is to defend the human rights of asylum seekers and undocumented migrants.

- Doorbraak
Doorbraak is een linkse basisorganisatie die strijdt voor een ecologisch duurzame wereld zonder uitbuiting, onderdrukking en uitsluiting. Daarom vechten we van onderop tegen kapitalisme, patriarchaat, racisme, nationalisme, religieus fundamentalisme en militarisme.
- Radio Migrant to Migrant
Radio: Every Friday 7pm-10pm Live. Elke vrijdag vanaf 19.00 tot 22.00.
- Werkgroep Vluchtelingen Vrij
De Werkgroep Vluchtelingen Vrij is een samenwerkingsverband dat wordt ondersteund door verschillende Noord-Nederlandse organisaties en individuen en zich keert tegen uitsluiting, opsluiting en deportatie van vluchtelingen en migranten. De WVV werkt aan het opbouwen van een solidaire band met diegenen, die aan de grens afgewezen, in Nederland sociaal rechteloos gemaakt en de illegaliteit in gedwongen worden. Wij willen de zelforganisering van vluchtelingen ondersteunen gerelateerd aan de algehele strijd voor sociale rechtvaardigheid. De motieven voor vlucht en migratie worden door ons principieel gerespecteerd.
- STIL
Solidariteitsorganisatie voor vluchtelingen en migranten zonder verblijfsvergunning.
- Stichting Los
Stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt, voor mensen en organisaties die betrokken zijn bij ongedocumenteerden. De Stichting LOS is betrokken bij de leefsituatie van ongedocumenteerden, is een steunpunt voor mensen die ongedocumenteerden helpen, en geeft informatie over de levensomstandigheden van ongedocumenteerden in Nederland en de solidariteit van Nederlanders met hen.
- Onbegrensd
Onbegrensd is een organisatie die mensen zonder papieren ondersteunt en het vluchtelingenbeleid bekritiseert. Onbegrensd streeft een samenleving zonder grenzen na, waarin iedereen het recht heeft over haar of zijn eigen leven te beschikken waar hij of zij wil. Er is een wekelijks spreekuur voor mensen zonder papieren. Onbegrensd organiseert campagnes. Momenteel loopt de campagne tegen detentie van vluchtelingen.
- ASKV
Het ASKV, Steunpunt vluchtelingen steunt en begeleidt afgewezen, uitgeprocedeerde vluchtelingen, die niet kunnen terugkeren naar hun land van herkomst. Onze steun bestaat uit solidariteitswerk, gericht op politieke veranderingen en op de openbaarheid. Een beperkte groep kunnen wij begeleiden door te bemiddelen in levensonderhoud, onderdak, medische zorg, rechtsbijstand, onderwijs en geestelijke steun.
- Steungroep voor Vrouwen zonder Verblijfsvergunning
"Iedereen heeft het recht om zich waar ook ter wereld, naar eigen keuze en in veiligheid, te vestigen." Vanuit dit motto werkt de Steungroep voor Vrouwen zonder Verblijfsvergunning (SVZV) sinds 1995 aan het verbeteren van de positie van vrouwen die, om welke reden ook, zonder geldig verblijfsdocument in Nederland wonen. Zoals slachtoffers van vrouwenhandel, vrouwen die hier om sociaal-economische redenen zijn gekomen, vrouwen die eerder een asielverzoek hebben ingediend en vrouwen die huiselijk geweld ontvluchten - en vervolgens hun afhankelijke verblijfsvergunning verliezen.
- PRIME (Participating Refugees In Multicultural Europe)
PRIME is een stichting met als officiele doelstelling: Het verbeteren van de situatie van asielzoekers (Dublin-claimanten, mensen met een tweede asielverzoek), vluchtelingen, uitgeprocedeerden en andere geïllegaliseerden, zodat zij zelf een volwaardige plaats in de samenleving kunnen realiseren. PRIME wil stigmatisering van vluchtelingen voorko men en zet zich in voor een gezonde maatschappij zonder marginalisering van minderheden.
- Autonoom centrum
Het Autonoom Centrum bestaat niet meer, maar de site bevat zoveel informatie dat het de moeite waard is deze te bezoeken. Op deze site artikelen over onder meer het verwijdercemtrum in Ter Apel dat in 1996 werd geopend en in 2000 weer gesloten, oudere artikelen over vewijderingen, de rol van de KLM en verwijderingen, algemene artikelen over migratie en het boek 'over de grens'.
- Aktie agenda
De Aktie Agenda biedt een uitgebreid overzicht van acties en activiteiten van mensen die werken aan een betere wereld. Wie zich afvraagt 'wat is er zoal te doen' of 'kan ik wat zinnigs doen' vindt altijd wel iets van zijn of haar gading in de Aktie Agenda. En iedereen die iets organiseert, kan deze activiteit via een invulformulier op de website aanleveren en is zo verzekerd van een belangrijk stuk publiciteit.
- Stichting buitenlandse partner
De Stichting Buitenlandse Partner staat voor de belangen van Nederlanders met een partner van buiten de Europese Unie.
- Komitee Sluit Kamp Zeist
Dit komitee streeft de sluiting na van kamp Zeist in Soesterberg. En geen nieuwbouw! In dit oude gevangenkamp zitten behalve mannen, ook vrouwen en kinderen onschuldig opgesloten. Namelijk enkel omdat zij geen papieren hebben. (de website van Sluit Kamp Zeist wordt niet meer bijgehouden maar bevat nog wel veel informatie over Kamp Zeist)
- Vrouwen tegen uitzetting
VTU is een samenwerkingsverband van vluchtelingenvrouwen en Nederlandse vrouwen met als doel de positie van vrouwelijke vluchtelingen te verbeteren. (site is verouderd maar bestaat nog wel)

- Vluchtelingenorganisaties
VON is een koepelorgaan van een groot aantal vluchtelingenorganisaties die ieder op eigen wijze hetzelfde doel nastreven: de bevordering van de participatie van vluchtelingen in de Nederlandse samenleving. VON is belangenbehartiger en spreekbuis van vluchtelingen in Nederland en door de Wet Overleg Minderheden aangewezen als overlegpartner van de rijksoverheid namens vluchtelingen in Nederland. VON zorgt ervoor dat de stem van vluchtelingen gehoord wordt - door beleidsmakers, beleidsuitvoerders en deelnemers aan het publieke debat.
- Inlia
INLIA, het Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven ten behoeve van Asielzoekers, is een organisatie die zich inzet voor het bieden van hulp aan asielzoekers in nood. INLIA is een netwerk van geloofsgemeenschappen, lokale kerken behorend tot velerlei denominaties, die zich allemaal hebben verbonden aan dezelfde uitgangspunten, waarin zij partij kiezen voor vluchtelingen en asielzoekers in nood en elkaar steun en solidariteit beloven bij het bieden van hulp en zonodig opvang in noodsituaties.
- Stichting vluchteling
Stichting Vluchteling is het nationaal samenwerkingsverband van kerken, maatschappelijke instellingen en hulporganisaties dat hulp verleent aan vluchtelingen in Latijns-Amerika, Azië, Afrika en Oost-Europa.
- Lampion

Is een samenbundeling van kennis over knelpunten en oplossingen in de (gezondheids)zorg aan illegaal in Nederland verblijvende personen.

Controlestaat / ID plicht

- www.identificatieplicht.nl
- Jansen en Janssen
- www.geen-id.nl
- www.id-nee.nl
- www.hetverzet.nl
- www.gelijkoversteken.org/
- Stop de inburgeringsplicht!


International / Outside Holland


- Boats 4 People
- Frontex Watch
- The border is the problem
- Recht op Migratie
- Migreurop network

- Statewatch
- No Lager
- Administrative detention of asylum seekers and irregular migrants in Europe
- NCADC


Independent media

- Gramschap

- De Vrije
- Indymedia NL
- Indymedia Oost Vlaanderen
back to begin
Home