Home / Sloop de bajes!
Woorden bij daden

Publicaties rond het proces van 8 januari 2013, uitspraak 22 januari 2013:

4 maanden onvoorwaardelijk


Pagina voorgeschiedenis: arrestatie en censuur

Pagina rond het hoger beroep: Deels vrijspraak: 2 maanden voorw. + 1 jaar proeftijd. Cassatie ingesteld.

- Beginverklaring en laatste woord bij de rechtbank 8 januari 2013:
Elk woord een vonk!

- English translation of the last word during trial, january 8, 2013: Each word a spark!

- Opname laatste woord gemaakt tijdens het proces.22 januari 2013, Press release support group: Joke Kaviaar sentenced to four months in prison for incitement - - Migration activist does not let herself be silenced
22 januari 2013, Persbericht steungroep: Joke Kaviaar veroordeeld tot 4 maanden onvoorwaardelijk wegens opruiing - Migratieactiviste laat zich niet de mond snoeren

14 januari 2013: Reactie op de eis van zes maanden gavangenisstraf
14 januari 2013: Response to the demand of six months prison sentence
8 januari 2013: Download PDF: begin statement en laatste woord "Elk woord een vonk!"
31 december 2012: Elk woord een vonk! (opiniestuk)

Website steungroep: verslag tijdens proces


Achtergrond informatie, steunverklaringen, updates:
Website Steungroep 13 september / Info in English.

Website steungroep, artikelen:
'Opruiing', oftewel de subversieve kern van het vrije woord
Verzet als plicht
De Dienst Nationale Recherche en de vervolging van Joke Kaviaar en de No-Border beweging
Mijn opruiende opa stierf staand
Met opgeruid gemoed
Opruiing als burgerplicht
- Meer artikelen en steunverklaringen: HIER.
Facebook: Elk woord een vonk!


De teksten waarover het gaat:

RARA, wiens rechtsorde is het?
Leers, het vuur en de dood
Neederland wordt schoongeveegd
Waar blijft de Hollandse Opstand?
Download hier de teksten op PDF formaatThe English translation of the 'inciting' texts:

Download PDF: Rara, who's legal order is it?
Download PDF: Where is the Dutch rebellion?
Download PDF: Leers, fire and death
Download PDF: The Netherlands is being swept clean

Eis in politiek proces tegen Joke Kaviaar wekt geen verbazing en roept om verzet!

Een reactie van Joke Kaviaar op de eis van het OM in het politieke proces van 8 januari 2013

De officier van justitie eiste tijdens het politieke proces tegen mij wegens wat zij noemt 'opruiing' zes maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Is het veel? Ja. Is het schandalig? Ja. Viel het te verwachten? Ja.

Het openbaar ministerie toonde zich bij monde van officier van justitie Gerda Visser in het requisitoir zeer voorspelbaar. Haar hele verhaal was opgebouwd rond RARA, de aanslag op het huis van Aad Kosto in 1991, en het de laatste jaren volgens haar (ofwel de door haar geciteerde AIVD rapportage 'Het vuur van het verzet') toenemend verzet tegen het 'asiel'beleid.

'Een voedingsbodem voor extremisme' zijn de teksten die ik schrijf, aldus deze OvJ. Wel, als zij met extremisme bedoelt dat het betekent dat mensen het niet meer pikken en in actie komen, dan graag ja, dan wil ik wel bijdragen aan de voedingsbodem daarvoor. En ik ben niet de enige. Indien voor de oproepen tot verzet een prijs moet worden betaald, dan ligt dat in het verlengde van de prijs die mensen moeten betalen voor hun pogingen een beter leven in Nederland te zoeken. Dus... Zes maanden de bak in voor woorden? Het is je reinste mind control en een dictatuur waardig. Toch is het niks vergeleken met steeds weer onbepaalde tijd grensgevangenis en een leven lang zonder toekomst!

In een tijd en in een land waarin de heersende elkaar opvolgende regeringen en politici en de volgzame media amper een woord vuil maken aan het strafbaar stellen van 'illegaliteit', een begrip dat niet eens ter discussie wordt gesteld, hoeven we er niet raar van op te kijken dat deze repressie zich voortzet op een volgende groep mensen: de 'asielextremisten'.
De massa media zwijgen het proces volledig dood, in elk geval totdat het Landelijk Parket op 22 januari 2013 bekend maakt dat ik ben veroordeeld wegens .... tot.... Dan is men direct bereid het persbericht overal te verspreiden.

In een tijd en in een land waarin dierenrechtenactivisten al vele jaren door AIVD, politie, en justitie worden weggezet als extremisten en als gevaarlijk afgeschilderd om zo een wig te drijven tussen degenen die directe actie ondernemen en de meer gematigde activisten, en waarin bevrijders van nertsen 15 maanden onvoorwaardelijk als eis te horen krijgen, hoeven we er niet raar van op te kijken dat deze repressie zich voortzet op een volgende groep mensen: de 'asielextremisten'.

In een tijd en in een land waar een terrorisme wetgeving van kracht is waarin is opgenomen als 'terroristisch oogmerk' “een overheid of internationale organisatie op onrechtmatige wijze te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden”, hoeven we er niet raar van op te kijken dat deze repressie zich voortzet op een volgende groep mensen: de 'asielextremisten'.
Het was voorspelbaar: de terrorisme wetgeving zou niet worden geëvalueerd, maar worden gehandhaafd als nuttig instrument tegen radicale activisten.

De vraag is: wie is de volgende?

De officier van justitie van het landelijk parket deed precies datgene dat in het verlengde ligt van het voorgaande onderzoek dat geheel ten behoeve van informatievergaring voor de AIVD heeft plaatsgevonden, hetgeen blijkt uit meer dan driehonderd foto's die genomen zijn tijdens de huiszoeking, uit de inbeslagname van zaken als bijvoorbeeld een navigatiesysteem en een agenda, de verwoede en mislukte pogingen encrypted bestanden op USB sticks open te breken, en het vorderen van alle gegevens van het domein van mijn website, waaronder meer dan 4700 e-mails;

De officier van justitie van het landelijk parket deed ook precies datgene dat in het verlengde ligt van de verdenking van het hebben van een terroristisch oogmerk tijdens de inverzekeringstelling, de huiszoeking, en het gehele onderzoek, waardoor extra bevoegdheden konden worden ingezet die de terrorisme wetgeving met zich meebrengt;

De officier van justitie moest wel met een extreme eis komen om alle extreme maatregelen te rechtvaardigen, en vast te houden aan het extremistisch gedachtengoed van OM, Dienst Nationale Recherche, Unit Contra Terrorisme en Activisme, en AIVD, welke allemaal gebaseerd zijn op het idee dat ik uitgeschakeld moet worden;

De officier van justitie moest wel met een extreme eis komen om alle extreme maatregelen die tegen migranten worden genomen te verdedigen tegen harde kritiek en de oproep tot verzet.

Als het OM denkt mij met een cel klein te kunnen krijgen, dan vergeten ze: Een gevangenis is enkel een andere plek om de strijd voort te zetten, zoals blijkt uit het in de fik steken van de grensgevangenis in Vincennes nabij Parijs in juni 2008 door aldaar opgesloten migranten. Elk woord een vonk!

Joke Kaviaar, 14 januari 2013

Uitspraak: 22 januari 13.15 uur


Sentence demanded in political trial against Joke Kaviaar not astonishing and calls for resistance!

A response by Joke Kaviaar to the demand of the prosecution in the political trial of January 8, 2013

During the political trial against me, the prosecutor demanded a six months prison sentence for what she calls 'incitement'. Is that a lot? Yes. Is that an outrage? Yes. Was it to be expected? Yes.

The public prosecution, represented by prosecutor Gerda Visser, proved itself very predictable in the requisitory. Her story was built up around RARA (Revolutionary Anti-Racist Action), the attack on the house of Aad Kosto in 1991 and, as she (or rather the AIVD's report 'The Fire of Resistance' she quoted) put it, the growing resistance over the past few years against the 'asylum' policy.

'A breeding ground for extremism' is what the articles that I write are, according to the prosecutor. Well, if she means by extremism that it stands for people not taking it anymore and coming into action, then yes please, I would like to contribute to the breeding ground for that. And I am not the only one. If a price has to be paid because of calling for resistance, than this is a continuation of the price that people have to pay for their attempts to find a better life in the Netherlands. So... Doing six months for words? It is pure mind control and worthy of a dictatorship. But it is nothing compared to spending unlimited time in border prisons over and over again and a life without a future!

In a time and a country in which the ruling subsequent governments and politicians and the compliant media scarcely spend a word on the penalization of 'illegality', a concept that is not even open for debate, we should not be surprised that this repression is extended to a next group of people: the 'asylum extremists'.
The mass media are keeping the trial quiet, at least until the public prosecution announces on January 22nd 2013 that I have been convicted on charges of …. to …. Then they will be willing to immediately spread the press release.

In a time and a country in which animal rights activists have been labeled as extremists and portrayed as dangerous by AIVD, police and the law for many years already, in order to drive a wedge between those who take direct action and the more moderate activists, and in which the prosecution demands a 15 months prison sentence for liberators of minks, we should not be surprised that this repression is extended to a next group of people: the 'asylum extremists'.

In a time and a country in which a terrorist law is in force in which is incorporated as a 'terrorist intent' “to force a government or international organization to do something, not to do or allow something in a illegal way”, we should not be surprised that this repression is extended to a next group of people: the 'asylum extremists'.
It was predictable: the terrorist laws would not be evaluated, but will be upheld as a useful tool against radical activists.

The question is: who is next?

The prosecutor of the National Prosecution Counsel did exactly that which is the extension of the preceding investigation that took place entirely on behalf of information gathering for the AIVD, which becomes apparent by the more than three-hundred pictures taken during the house search, the confiscation of things such as a navigation system and an agenda, the diligent and failed attempts to break encrypted files on USB sticks, and the claiming of all data from the host of my website, including over a 4700 e-mails;

The prosecutor of the National Prosecution Counsel also did exactly that which is the extension of the suspicion of having a terrorist intent during the three day period of custody, the house search, the whole investigation, through which extra powers, entailed by terrorist laws, could be used;

The prosecutor just had to bring forward an extreme demand to justify all extreme measures, to hold on to the extremist body of thought of the public prosecution, the Dienst Nationale Recherche (=Dutch sort of FBI), Unit Counter Terrorism and Activism, and AIVD, which are all based on the idea that I have to be suppressed;

The prosecutor had to bring forward an extreme demand to defend all extreme measures, that are taken against migrants, against relentless criticism and the call for resistance.

If the public prosecution thinks it can break me with a cell, they forget: A prison is only a different place to continue the struggle, as is shown by locked up migrants that burned down the border prison in Vincennes near Paris in June 2008. Each word a spark!

Joke Kaviaar, January 14, 2013

Verdict: January 22, 1.15 PM